Ciutadà

L’espai per a les felanitxeres i els felanitxers

Administració

L’espai de la trobada amb la gestió de Felanitx

Visitant

L’espai dels que volen descobrir què es Felanitx

Tauler d’anuncis

Notícies

Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 26 d’abril de 2022 va aprovar l’inici de l’expedient d’autorització per a l’ús dels punts d’amarrament de Cala Marçal i de Cala Sa Nau situats al litoral del terme municipal de Felanitx per les temporades 2022-2025. Els...

read more

Felanitx informa

Plenària mes de maig S'ha convocat sessió ordinària de l'Ajuntament Ple per al dia 9 de maig, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l'ordre del dia: 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior2. Expedient 1025/2016. Caducitat del...

read more

Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 5 d’abril va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei de control de plagues i higiene ambiental a diverses zones del terme...

read more

Felanitx informa

Deixalleria municipal Situada al c/Son Cerdà, 22 en el polígon de Son Colom. Els ciutadans i ciutadanes de Felanitx disposau d'aquesta nova instal·lació per dipositar els vostres residus especials com són electrodomèstics, fusta, ferralla, pneumàtics, enderrocs de...

read more

Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 1 de febrer va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament d’un vehicle 100% elèctric per a la Brigada Municipal. Els interessats en presentar...

read more

Felanitx informa

Plenària mes d'abril S'ha convocat sessió ordinària de l'Ajuntament Ple per al dia 11 d’abril, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial. Punts de l'ordre del dia més rellevants: Descompte sobre el preu del contracte del servei de recollida i...

read more

Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 15 de març va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de la concessió de llocs de venda i trasters vacants del Mercat Municipal de Felanitx. Els interessats en...

read more

SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ A LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEMS Tot seguit teniu disponible l'enllaç per poder fer aquest tràmits de forma...

read more

Felanitx informa

Anunci La Junta de Govern Local del passat dia 15 de març va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de la concessió de llocs de venda i trasters vacants del Mercat Municipal de Felanitx. Els interessats en...

read more