Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 21/05/2014. Cànon a l’alça: 500 € anuals.

Adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 23.07.14

Notificat l’acord d’adjudicació en data 01.08.14 i presentada tota la documentació per part de l’adjudicatari, en data 19.08.14 s’ha procedit a la formalització del contracte.

Número expedient: 2014/010
Tipus de contracte: Altres tipus de contracte
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dimarts, juny 3, 2014
Data termini: dimecres, juny 18, 2014