Contractació del servei de manteniment d’extintors i altres instal·lacions contra incendis a diversos edificis municipals (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 19.03.04. Preu: 5.090’00 € anuals més l’IVA de 1.068’90 €. Servei adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de...
1 de 11