Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 11.06.14. Servei adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 30.07.14.

Notificat l’acord d’adjudicació en data 18.08.14 i presentada tota la documentació dins termini, en data 04.09.14 s’ha procedit a la formalització del contracte.

Número expedient: 2014/008
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: dijous, setembre 4, 2014