Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 01.04.15.

Preu a un tant alçat: Import net: 20.380,00 € anuals. Import total: 24.162,60 € anuals.

Contracte adjudicat per Decret de Batlia núm. 446/2015 de dia 17 de juny de 2015.

 

Número expedient:  2015/004
Tipus de contracte:  Serveis
Tipus de procediment:  Obert
Data de publicació:  dimarts, abril 14, 2015
Data termini:  dimecres, abril 29, 2015

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 53 de dia 14.04.15