Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 02.02.16

Divisió per lots:

Lot 1 (assistència jurídica)/ Lot 2 (avaluació ambiental)/ Lot 3 (sostenibilitat econòmica)

Lot núm. 1 i lot núm. 2 adjudicats per la Junta de Govern Local en sessió de dia 28.06.16.

Lot núm. 3 adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 05.07.16.

Contractes adjudicats per la Junta de Govern Local en sessions de dia 28.06.16 i 05.07.16

Número expedient: 2016/003
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: dimarts, agost 30, 2016