Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 11.10.16.

Preu a un tant alçat. Import net: 5.530,00 € anuals. Import total: 6.691,30 € anuals.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 10.01.17

 

Número expedient: 46/2016
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, octubre 27, 2016
Data termini: divendres, novembre 11, 2016

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 136 de dia 27.10.16