Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulas i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.09.16.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 05.12.16.

Número expedient: 2016/016- digital 53/2016
Tipus de contracte: Serveis
Data de publicació: dijous, desembre 29, 2016