Informació:

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 19.09.17.

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local de dia 20.05.17.

Pressupost màxim de licitació. Import net: 85.635,91 €. Import total: 103.619,45 €.

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 19.09.17.

 

Número expedient: 2022/2017
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, juliol 6, 2017
Data termini: dimarts, agost 1, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 82 de dia 06.07.17