Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.06.17.

Pressupost de licitació, preu a un tant alçat. Import net: 165.660,00 € anuals. Import total: 182.226,00 € anuals.

Número expedient: 1413/2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, juliol 6, 2017
Data termini: divendres, juliol 21, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 82 de dia 06.07.17