D’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre del terme municipal de Felanitx, es publica una proposta de resolució provisional durant el termini comprés entre el dia 20 al dia 30 de setembre de 2017, per tal de poder presentar, dins d’aquest termini, les al·legacions que es considerin oportunes.

Associacions de Pares i Mares d’alumnes dels centres docents del terme de Felanitx:

0 a 30

0 a 2

0 a 4

6 a 14

Entitat

Activitats per alumnes, pares i mares

altres activitats

adquisició material

nombre de socis

total

Import segons puntuació

Import proposat

Sant alfons

30

0

1

14

45,00

1.836,73

1.500,00

Joan Capó

23

0

0

14

37,00

1.510,20

1.500,00

S’Horta

22

0

3

12

37,00

1.510,20

1.500,00

Cas Concos

30

0

4

6

40,00

1.632,65

1.500,00

S’Algar

23

0

0

14

37,00

1.510,20

1.500,00

CENTRES ESCOLARS DEL TERME DE FELANITX.

Alumnes de primària

Alumnes educació infantil

Alumnes de secundària

Import proposat segons puntuació

Col.legi Reina Sofia

102

55

0

1.552,55

Col.legi Joan Capó

492

229

0

7.140,58

Col.legi S’Algar

278

137

0

4.107,68

Col.legi Es Lledoner

290

100

252

6.290,81

IES Felanitx

0

0

492

4.719,88

Ceip Migjorn

82

38

0

1.188,50

TRANSPORT ESCOLAR:

Nº Expedient

Data Registre

Nom

Distància

del domicili al centre, KM.

Import

2942

14/09/17

LAURA MICAELA ÁLVAREZ MANRESA

x

300

2807

31/08/17

PAU VADELL CARREÑO

X

300

2806

31/08/17

DIANA CARRERA TENA

X

300

2510

25/07/17

JUAN CALDENTEY VIÑAS

X

300

2509

25/07/17

JUAN CALDENTEY VIÑAS

X

300

2497

25/07/17

MONICA PAREJA CENTENO

X

300

2198

23/06/17

JOSE CARLOS REDONDO FERREIRA

X

300

2195

23/06/17

MARTA ANTICH ARTIGUES

X

300

2194

23/06/17

ANTONIO CANTALLOPS MUÑOZ

X

300

2189

23/06/17

FRANCINA FUSTER BARCELO

X

300

2186

23/06/17

ANDREU BARCELO OLIVER

X

300

2172

23/06/17

ANTONIA MASCARO OLIVER

X

300

2171

23/06/17

MARIA ANGELES CARRILLO GONZALEZ

X

200

2170

23/06/17

JOANA MARIA OLIVER GENOVART

X

300

2163

23/06/17

MARIA ANTONIA BAUZA BARCELO

X

200

2161

23/06/17

VICTOR MANUEL PASTOR RODRIGUEZ

X

300

2144

22/06/17

MARIA DE LES NEUS ADROVER PALOU

X

200

2143

22/06/17

ELISABET ALZAMORA VAQUER

X

300

2142

22/06/17

MONICA SEVILLA GONZALO

X

300

2141

22/06/17

MARGALIDA PAU CANET URREA

X

300

2140

22/06/17

MARIA DEL MAR GONZALEZ VICENS

X

300

2136

22/06/17

MARGARITA MORENO BENNASAR

X

200

2135

22/06/17

DANIEL ILLAN MEDINA

X

300

2133

22/06/17

XAVIER MONSERRAT UGUET

X

300

2128

22/06/17

MARIA MORA MANRESA

X

300

2127

22/06/17

SILVIA CABANILLAS GONZALEZ

X

200

2105

20/06/17

CATERINA BERMUDEZ TORRES

X

300

2104

20/06/17

NOELIA GALINDO MARTINEZ

X

300

2101

20/06/17

FRANCISCA BARCELO MUÑOZ

X

300

2099

20/06/17

MIQUEL ANGEL VICENS CASTELA

X

200

2098

20/06/17

JAUME BENNASSAR ARTIGUES

X

300

2097

20/06/17

MARINA OBRADOR OBRADOR

X

200

2085

20/06/17

ALBERT FONTANET NICOLAU

X

300

2084

20/06/17

CATERINA FUSTER BARCELO

X

300

2080

20/06/17

MARIA ANTONIA LLINAS NICOLAU

X

300

2079

20/06/17

PATRICIA SOTO RAMIREZ

X

300

2065

19/06/17

ALEJANDRO LOPEZ MORA

X

300

2043

16/06/17

MARTA BARCELO OLIVER

X

300

2042

16/06/17

ALEJANDRO FERNANDEZ ARENAS

X

300

2040

16/06/17

ANA FERNANDEZ ARENAS

X

300

2038

16/06/17

BARTOMEU HEER SALVÀ

X

300

2036

16/06/17

PATRICIA MENDOZA GOMEZ

X

200

2028

15/06/17

TANIA RODRIGUEZ FERRER

X

300

2009

15/06/17

MARIA ARTIGUES RIBAS

X

300

2007

15/06/17

MARGALIDA MONSERRAT MESQUIDA

X

300

1970

12/06/17

ISABEL MARIA ADROVER HUGUET

X

300

1969

12/06/17

LUCIA SAGRERA RAMIREZ

X

300

1968

12/06/17

SEBASTIÀ MONSERRAT MAS

X

300

1967

12/06/17

APOLONIA CRUELLAS RIGO

X

300

1963

12/06/17

MARIA BARCELO OLIVER

X

300

1931

08/06/17

MARIA ANGELS PERELLO PUIG

X

300

1924

07/06/17

MIQUEL ROSSELLO MESQUIDA

X

300

1920

07/06/17

JENIFER CANO SIERRA

X

300

1878

05/06/17

MARINA BRUNET QUINTANA

X

300

1877

05/06/17

CARLOS SOLAS VECINA

X

300

1853

01/06/17

JAUME SANCHEZ PINYA

X

300

1803

26/05/17

ANTONIA TORRES HERNANDEZ

X

300

1767

25/05/17

ANTONI MESQUIDA VICH

X

300

En aplicació dels articles 1 i 2 de la convocatòria de subvencions poden ser destinataris de la convocatòria, per una part els alumnes que cursin estudis de batxillerat o formació professional a un centre públic situat fora de Felanitx, sempre que no hi hagi cap centre docent adequat al seu nivell d’estudis al mateix municipi, i per l’altre, als que cursis estudis universitaris a la UIB.

Examinades les sol.licituds presentades resulta que

El sr. Felip Ferradas Caldentey, cursa estudis a l’IES Felanitx

La sra. Eva Heer Salvà cursa estudis a l’IES Felanitx

La sra. Marta Ferra Mesquida, cursa estudis a la Universitat Politècnica de Catalunya

Per tant i en base a la normativa referida, queden exclosos de la convocatòria.

CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DEL TERME MUNICIPAL DE FELANITX

2 a 10

si 12 mesos 1

1 a 3

0 a 3

0 a 3

Sol.licitant

Núm. matriculats

període de funcionament

horari

Instal.lacions

serveis complementaris

total

import segons punts

Import proposat

Escoleta

de

2

1

1

2

1,5

7,5

8.297,87

8.297,87 €

S’Horta

Cooperativa

es Lledoner

6

1

3

3

3

16

17.702,13

17.702,13 €

MESTRESSES DE CASA

0 a 20

0 a 20

0 a 20

0 a 10

0 a 4

0 a 10

8 a 16

P U N T U A C I O

Entitats

Repercusió social

Nombre de beneficiaris

activitats

continuitat i estabilitat

valoració del material

Participació en actes del municipi

Nombre de socis

Total punts

Import subvenció

S’HORTA

20

20

15

10

1

5

12

83

1.000,00

CAS CONCOS

20

20

15

10

4

6

8

83

1.000,00

PERSONES MAJORS DEL MUNICIPI DE FELANITX

0 a 20

0 a 20

0 a 20

10

0 a 4

10

8 a 16

P U N T U A C I O

Entitats

Repercusió social

Nombre de beneficiaris

activitats previstes

continuitat i estabilitat

valoració del material a adquirir

Participació en actes del municipi

Nombre de socis

Total punts

Import segons puntuació

Import sol.licitat

Import proposat

Portocolom

20

10

20

10

4

6

16

86

2.924,27

2.500,00

2.500,00

Carritxó

20

8

15

10

0

0

12

65

2.210,20

2.933,33

2.210,20

Cas Concos

20

10

10

10

0,5

10

16

76,5

2.601,24

2.500,00

2.500,00

S’Horta

20

20

20

10

4

6

16

96

3.264,30

2.500,00

2.500,00

PARTICIPCIÓ CIUTADANA

Interval de punts

0 a 20

0 a 20

0 a 20

0 a 10

0 a 4

0 a 10

8 a 16

P U N T U A C I Ó

Entitats

Repercusió social

Nombre de beneficiaris

activitats

continuïtat i estabilitat

valoració del material a adquirir

Participació en actes del municipi

Nombre de socis

Total punts

Import segons punts

Import sol.licitat

Import subvenció

Es Llaüt

10

16

15

10

3

1

16

71

2.135,98

2.500,00

2.135,98

Es Puput Cultural

10

3

15

10

4

6

16

64

1.925,39

2.500,00

1.925,39

Grup Airós

15

6

18

10

0

6

10

65

1.955,48

995,00

995,00

Veïns de S’Horta

15

16

12

10

0

8

16

77

2.316,49

2.000,00

2.000,00

AAVV Carritxó

15

5

10

10

0

0,5

14

54,5

1.639,59

1.980,00

1.639,59

AAVV Felanitx

15

20

15

10

2

6

16

84

2.223,83

2.750,00

2.223,83

FOMENT DE LA CAÇA, PRESERVACIÓ DE LA NATURA, L’ORNITOLOGIA I ORNICULTURA.

0 a 10

0 a 15

0 a 10

0 a 12

0 a 10

P U N T U A C I O

Entitat

Nombre activitats

Participació fires i festes

Nombre hectàrees

Nombre de socis

Actuacións, activitats

Total punts

Import segons puntuació

Import sol.licitat

Import proposat

S’Horta

10

5

10

12

10

47

1.368,93

1.000,00

1.000,00

Son Mesquida

10

0

10

10

0

30

873,79

1.155,27

873,79

Felanitx

8

0

8

10

0

26

757,28

1.762,00

757,28

JOVENTUT

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions en matèria de joventut, , a la vista de tots els antecedents, i de conformitat als criteris de determinació establerts a les Bases Reguladores de la subvenció ha procedit a revisar els expedients següents:

Nº Expedient

Data de registre

Beneficiari

2125/2017

22/06/2017 00:00

CREU ROJA ESPANYOLA A LES ILLES BALEARS

L’article 5è dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola, publicats al BOE núm. 223 de 17 de setembre de 1997, enumera l’objectiu i el fins d’aquesta entitat. Entre aquets, no hi figura la de promocionar activitats dins l’àrea de joventut, com ara les relacionades a la sol·licitud de subvenció que són activitats d’oci, temps lleure i una cyberaula. Per tant aquesta Institució no té la condició de beneficiària d’aquesta línia de subvencions.

Acords

La Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

.- Desestimar la petició de subvenció en matèria de joventut presentada per la Creu Roja Espanyola

Documents Adjunts
Proposta de Resolució Provisional de Subvencions