Contractació del servei de neteja dels col·legis s’Algar, Reina Sofia i Migjorn i altres dependències (Termini: 02/11/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Contracte adjudicat per la JGL en sessió de dia 02.05.18 Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 03.10.17. Pressupost de licitació, preu a un tant...
1 de 11