Informació:

Contracte adjudicat per la JGL en sessió de dia 02.05.18

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 03.10.17.

Pressupost de licitació, preu a un tant alçat. Import IVA exclòs: 83.665,08 € anuals. Import total: 101.234,75 € anuals.

 

 

Número expedient: 2786/2017
Tipus de contracte: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dimarts, octubre 17, 2017
Data termini: dijous, novembre 2, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 127 de dia 17.10.17