Informació:

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 03.10.17.

Pressupost de licitació. Preu a un tant alçat. Import net: 23.966,94 €. Import total: 29.000,00 €

Procediment declarat desert per la Junta de Govern Local en sessió de dia 05.12.17

 

Número expedient: 1534/2017
Tipus de contracte: Subministraments
Tipus de procediment: Obert
Data de publicació: dijous, octubre 19, 2017
Data termini: divendres, novembre 3, 2017

 Enllaços adjunts al contracte:

BOIB núm. 128 de dia 19.10.17