En el BOIB núm.122, de dia 5 d’octubre de 2017, es publiquen íntegrament les bases específiques que regiran la convocatòria per proveir, en propietat, una plaça d’arquitecte/a tècnic/a, per torn lliure, de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Felanitx.

Publicat en el BOE núm. 263, de dia 30 d’octubre de 2017, l’anunci relatiu a la convocatòria per a la provisió de l’esmentada plaça, el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds acaba el dia 20 de novembre de 2017.

Les bases de l’esmentada plaça es troben a l’Oficina d’Informació al Ciutadà i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Bases_ARQUITECTE_Tecnic