Informació:

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.02.18

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 14.11.17.

Pressupost màxim de licitació. Import net: 110.088,07 €. Import total: 133.206,57 €.

Número d’expedient: 3423/2017

Tipus de procediment: obert

Tipus de contracte: obres

Data de publicació: 27.11.17

Data termini: 22.12.17