Informació:

Contracte adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 27.02.18

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 14.11.17.

Pressupost màxim de licitació. Import net: 114.307,90 €. Import total: 138.308,93 €

Núm. expedient: 3425/2017

Tipus de contracte: obres

Tipus de procediment: obert

Data de publicació: 27.11.17

Data termini: dia 22.12.17