Ajuntament de Felanitx
DECRET 2017-1182
Resolució per la que s’aprova la llista definitiva de persones admeses i
excloses per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG)
SECRETARIA.ARM
Expedient 2813/2017
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Joan Xamena Galmés, en
presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent resolució de
conformitat amb els següents
Antecedents
1) La Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de setembre de 2017, aprovà les
bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de
tècnic d’administració general (TAG), les quals es van publicar íntegrament en
el BOIB Núm. 122 de 5 d’octubre de 2017.
2) Mitjançant el Decret 2017-1088, de 2 de novembre, es va aprovar
provisionalment la llista d’admesos i exclosos i es nomena el tribunal que s’ha
d’encarregar d’avaluar els mèrits i/o les proves per constituir l’esmentada borsa.
3) En data 10 de novembre de 2017, el Sr. David Andreu Capó, va presentar escrit
adjuntant còpia compulsada del DNI, i demana ser admés al proces selectiu de
TAG.
Fonaments de Dret
I. La base quarta estableix que les persones aspirants excloses o omeses
disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per esmenar el defecte o adjuntar el
document preceptiu i, una vegada finalitzat el termini i esmenades, si escau, les
sol·licituds, el batle ha de dictar una resolució en el termini màxim de 10 dies
hàbils, que aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. David Andreu Capó, atès que
ha presentat la documentació corresponent dins el termini establert.
Segon. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos per prendre part a les
proves per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG), com a
funcionaris interins:
ADMESOS
DNI
41521973 G
41512094 S
43191909 W
41538343 K
43087328 W
Ajuntament de Felanitx
18224817 P
43063924 N
21663976 T
43147963 D
41536341 C
41523867 N
43122757 B
47250315 N
39171348 W
43197075 Q
43132725 C
44326098 S
43135960 N
18227449 H
41536396 Y
43153061 R
41572420 N
18227602 X
41535131 Y
41574464 D
43031239 X
78219624 M
78218041 D
41519497 N
41536634 Z
41521791 Y
43144599 A
18227878 X
41583497 A
EXCLOSOS: Cap.
Tercer. La fase d’oposició es realitzarà el dia 31 de gener de 2018, a les
09:00 hores, a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial.
Quart. Tots els aspirants hauran de dur l’original del DNI o un altre document
identificatiu.
Ajuntament de Felanitx
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de
l’Ajuntament de Felanitx.
Felanitx, 29 de novembre de 2017
El batle Davant meu,
El secretari
Joan Garcia Cortès

 

DECRET LLISTA DEFINITIVA I DATA EXAMEN – PAG. WEB I TAULER EDICTES