E D I C T E
En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient que tot seguit es relaciona, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents.
Núm. d’exp.
Promotor
Tècnic redactor
Tipus d’activitat
Capacitat
1749-2017
BARTOLOME MERCADAL RAMOS
ANTONI LLUIS ADROVER MESTRE
CAFE CONCERT
114
L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina a la secció d’activitats d’aquest Ajuntament.
Felanitx, document signat electrònicament al marge

ANUNCI