Contractació del servei de vigilància i neteja de la Casa Cultura, i vigilància de l’Auditori i Centre Cívic de Portocolom (Procediment negociat sense publicitat)

Torna Informació: Número expedient: 2329/2017 Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de setembre de 2017 Pressupost màxim de licitació. Import IVA exclòs:...
1 de 11