E D I C T E
En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient
que tot seguit es relaciona, a efectes que les persones físiques o jurídiques,
associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les
observacions que considerin pertinents.
Núm.d’exp. Promotor Tècnic redactor Tipusd’activitat Capacitat
1418-2017 MP4 PORTOCOLOM PROYECTOS HOTELEROS SL FERNANDO LACASA REPOLLÉS REHABILITACIÓ I ADAPTACIÓ D’HOTEL 590
L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina
a la secció d’activitats d’aquest Ajuntament.
Felanitx, document signat electrònicament al marge