Arquitecte Tècnic: resultat 1a prova

Ajuntament de Felanitx TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR, EN PROPIETAT, UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A La puntuació obtinguda pels aspirants en el primer exercici de la fase d’oposició corresponent al concurs-oposició per proveir, en propietat, una...

Contractació del servei de vigilància i neteja de la Casa Cultura, i vigilància de l’Auditori i Centre Cívic de Portocolom (Procediment negociat sense publicitat)

Torna Informació: Número expedient: 2329/2017 Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de setembre de 2017 Pressupost màxim de licitació. Import IVA exclòs:...
2 de 3123