Informació:

Contracte adjudicat per la JGL en sessió de dia 06.03.18.

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 19.12.17.

Pressupost de licitació. Preu a un tant alçat. Import net: 23.966,94 €. Import total: 29.000,00 €

Procediment: obert amb tramitació ordinària

Número expedient: 3781/2017

Tipus contracte: subministrament

Data publicació: 09.01.18

Data termini: 24.01.18