Ajuntament de Felanitx
ANUNCI
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG)
La puntuació provisional obtinguda pels aspirants a la fase de concurs per constituir
una borsa de tècnic d’administració general (TAG), com a funcionaris interins d’aquest
Ajuntament, ha estat la següent:
DNI Puntuació
43063924 N 10
18227602 X 5,78
18224817 P 4,46
41512094 S 1,50
41536341 C 0,30
Els aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració
provisional dels mèrits del concurs.
Felanitx, 23 de febrer de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès

ANUNCI 2a sess – PUNT.PROVISIONAL – FASE CONCURS