ANUNCI – VALOR MERITSANUNCI
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR, EN PROPIETAT, UNA
PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
La puntuació provisional obtinguda pels aspirants a la fase de concurs per proveir, en
propietat, una plaça d’arquitecte/a tècnic/a d’aquest Ajuntament, ha estat la següent:
DNI Puntuació
78214539A 11,765
43074556H 11,300
Els aspirants disposen d’un termini de 2 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest
anunci per presentar reclamacions a la puntuació de la fase de concurs. En cas de no
haver-hi reclamacions automàticament la puntuació esdevindrà definitiva.
Felanitx, 6 de març de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès