ANUNCI SETENA SESS

Ajuntament de Felanitx
ANUNCI
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR, EN PROPIETAT, UNA
PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
El Tribunal en data d’avui s’ha reunit per resoldre les reclamacions presentades, pels
aspirants, a la fase de concurs, per proveir, en propietat, una plaça d’arquitecte/a
tecnic/a.
Una vegada examinades les al·legacions i, desprès de valorar-les, el Tribunal acorda
per unanimitat desestimar-les.
En conseqüència, la puntuació global obtinguda pels aspirants que han superat tots els
exercicis eliminatoris corresponents a la fase d’oposició juntament amb la corresponent a
la fase de concurs és la següent:
DNI 1r prova 2n prova 3r prova Fase
concurs
43074556H 6,608 7,6 9,5 11,300
78214539A 6,552 6,75 7,2 11,765
Puntuació final
DNI Fase oposició Fase concurs Total
43074556H 23,708 11,300 35,008
78214539A 20,502 11,765 32,267
Els aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils a partir de la publicació de l’anunci per
presentar reclamacions a la llista provisional. En cas de no haver-hi reclamacions
automàticament la puntuació esdevindrà definitiva.
Felanitx, 13 de març de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès