Borsa TAG- Llista definitiva

 

ANUNCI
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER CONSTITUIR UNA BORSA DE
TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG)
Atès que dins el termini establert no s’han presentat al·legacions a la puntuació del
concurs, obtinguda pels aspirants en el concurs-oposició per constituir una borsa de
tècnic d’administració general (TAG), com a funcionaris interins d’aquest Ajuntament, es
fa pública la relació definitiva d’aspirants que han superat les proves per l’ordre de
puntuació assolida en el concurs-oposició.
DNI Fase oposició Fase concurs Total
43063924 N 10,45 10 20,45
18227602 X 12,61 5,78 18,39
18224817 P 10,54 4,46 15,00
41512094 S 10,52 1,50 12,02
41536341 C 11,02 0,30 11,32
Felanitx, 21 de març de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès