TAG – DECRET PUB.LLISTA DEFINITIVA

 

DECRET
Resolució per la que s’acorda aprovar i publicar la llista definitiva del borsí de tècnic d’aministració general (TAG)
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Joan Xamena Galmés, en presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent resolució de conformitat amb els següents
ANTECEDENTS
1.La Junta de Govern Local en sessió de dia 5 de setembre de 2017, aprovà les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG), com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx, les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017.
2.El Tribunal Qualificador a l’acta de dia 21 de març de 2017 reflexa la puntuació global obtinguda pels aspirants que han superat la fase d’oposició amb la corresponent a la fase de concurs i es proposa la llista definitiva dels aspirants que han superat el concurs-oposició. Aquesta haurà de ser publicada al BOIB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
En conseqüència RESOLC:
Únic. Aprovar i publicar la següent llista definitiva, amb les valoracions corresponents, dels aspirants que han superat el concurs-oposició per constituir una borsa de tècnic d’administració general (TAG), com a funcionaris interins d’aquest Ajuntament, al tauler d’anuncis, a la pàgina web municipal i al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
ORDRE DNI        Puntuació total
1  43063924 N 20,45
2 18227602 X 18,39
3 18224817 P 15,00
4 41512094 S 12,02
5 41536341 C 11,32
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:
a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del contenciós administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la seva publicació en el BOIB.
b) El recurs de reposició potestatiu davant el Batle de l’Ajuntament de Felanitx, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la Codi Validació: 59M9MYJ2F3T3SEXAH7JPCS325 | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
DECRET
Número : 2018-0277 Data : 21/03/2018
JOAN XAMENA GALMES (1 de 2)
Batle
Data Signatura: 21/03/2018
HASH: 5d92b778cf0b0068dae4d0645e149d4f
JOAN GARCIA CORTÈS (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 21/03/2018
HASH: 76c9162e06e5e65538064e27b3428f5e
Ajuntament de Felanitx
publicació d’aquesta resolució en el BOIB. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi notificat, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Felanitx, document signat electrònicament al marge.
Codi Validació: 59M9MYJ2F3T3SEXAH7JPCS325 | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2