ACTA VUITENA SES_ LLISTA DEFINITIVA_ARQ_TEC

ANUNCI
TRIBUNAL DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER PROVEIR, EN PROPIETAT,
UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
El Tribunal en data d’avui s’ha reunit per resoldre les al·legacions
presentades, per un dels aspirants, a la llista provisional del concursoposició
per proveir, en propietat, una plaça d’arquitecte/a tecnic/a.
Una vegada examinades les al·legacions i, desprès de valorar-les, el
Tribunal acorda per unanimitat desestimar-les.
En conseqüència la llista definitiva dels aspirants que han superat les proves,
per l’ordre de puntuació assolida en el concurs-oposició, amb indicació de les
qualificacions de cada exercici és la següent:
DNI Fase oposició Fase concurs Total
43074556H 23,708 11,300 35,008
78214539A 20,502 11,765 32,267
Aquesta puntuació s’elevarà al Batle per tal que en dicti la resolució
corresponent.
Felanitx, 26 de març de 2018
El secretari del tribunal
Joan Garcia Cortès