D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques l’Ajuntament de Felanitx sotmet a consulta pública la conveniència de revisar l’Ordenança Municipal Reguladora del Consum Indegut de Begudes Alcohòliques a la Via Pública.
L’Ordenança Municipal Reguladora del Consum Indegut de Begudes Alcohòliques a la Via Pública, aprovada en el 2010 i encara en vigor, cercava desenvolupar instruments municipals per frenar el consum abusiu d’alcohol entre els joves i per actuar contra la creixent pràctica del fenomen conegut com a botellot, problemes que en els darrers anys incideixen principalment en els més joves, inclosos menors d’edat, i on el botellot s’ha consolidat com a forma habitual de consum d’alcohol, principalment els caps de setmana i a les festes que s’organitzen dins el municipi.
Des de l’IMAS s’han realitzat diferents comissions tècniques per discutir i consensuar el contingut que podrien tenir les ordenances municipals sobre la venda i consum de begudes alcohòliques, abordant en elles el consum d’alcohol per part de menors, i també el de la regulació del consum d’alcohol els dies de festes patronals. D’acord amb l’exposat, es considera necessari procedir a l’estudi i posterior revisió de l’Ordenança Municipal Reguladora del Consum Indegut de Begudes Alcohòliques a la Via Pública per actualitzar-la i adequar-la a la realitat actual.
L’Ajuntament de Felanitx es proposa revisar l’actual ordenança municipal amb l’objectiu de desenvolupar les normes que estableixin les mesures i regulin les limitacions a venda d’alcohol i el consum de begudes alcohòliques.
Les possibles solucions alternatives als problemes que es pretenen assolir amb la regulació dels aspectes que permetin la consecució dels objectius plantetjats són l’estudi de les mesures a adoptar encaminades a la informació, orientació i educació com a mesures preventives en el consum abusiu d’alcohol.
Durant aquest tràmit de consulta pública (20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la consulta) els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions mitjançant el «formulari de contacte» disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx, i fins el proper dia 31 de maig de 2018, aquest inclòs.
Felanitx, document signat electrònicament al marge.

Podeu accedir al document existent al Portal de Transparència a la següent adreça:

http://ajfelanitx.eadministracio.cat/transparency#