El BOIB ha publicat la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 23 de maig de 2018 relativa al reconeixement com a col·lecció museogràfica a la Fundació Cosme Bauçà i la seva inscripció en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell Insular de Mallorca.

 

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

 

Antecedents

 

1- En data 28 de desembre de 2017 Joan Xamena Galmés, batle de l’Ajuntament de Felanitx i president del patronat Fundació Cosme Bauçà, presentà la petició per a que la Fundació Cosme Bauçà, prevere fos reconeguda com a col·lecció museogràfica.

 

2- El cap de la Secció de Museus i Belles Arts ha emès informes tècnics el 20 de març de 2018 i el 7 de maig de 2018.

 

3- La Comissió Tècnica Insular de Museus, reunida en sessió de dia 7 de maig de 2018 va acordar per unanimitat la proposta de reconeixement de la Fundació Cosme Bauçà com a col·lecció museogràfica, amb les recomanacions de canviar la figura jurídica per a que la institució passi a ser municipal, compti amb un programa museològic i museogràfic i un pressupost més estable a llarg termini.

 

Fonaments

 

1- Llei 4/2003, de 26 de març de museus de les Illes Balears, art- 8.

 

2- Reglament de Reconeixement i Registre de Museus i Col·leccions museogràfiques de Mallorca (aprovat pel Ple del CIM en sessió de dia 13 de desembre de 2012, BOIB núm- 12 de 24 de gener de 2013).

 

3- Art- 1 i 2 b) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm- 73 de 15 de juny de 2017); correcció d’errors de 15 de juny de 2017 (BOIB núm- 74 de 17 de juny); modificat per decret de 20 de juny de 2017 (BOIB núm- 77 de 24 de juny); correcció d’errors (BOIB núm- 82 de 6 de juliol de 2017), modificat per decret de 24 de juliol de 2017 (BOIB núm- 92 de 29 de juliol de 2017), modificat pel decret de 16 de gener de 2018 (BOIB núm- 12 de 25 de gener), modificat pel decret de 7 de febrer de 2018 (BOIB núm- 20 de 13 de febrer), modificat pel decret de 27 de març de 2018 (BOIB núm- 43 de 7 d’abril).

 

Per tot això dicto la següent resolució

 

1- Reconèixer a la Fundació Cosme Bauçà com a col·lecció museogràfica i inscriure’l en el Registre Insular de Museus i Col·leccions Museogràfiques del Consell Insular de Mallorca, amb les següents dades:

 

– Camp temàtic: etnografia i arqueologia.

 

– Marc geogràfic en funció dels fons, dels objectius, de la programació i de l’àmbit d’actuació: els objectius i el marc d’actuació se centren en Mallorca, especialment en Felanitx.

 

– Denominació pública que s’autoritza: Col·lecció museogràfica Fundació Cosme Bauçà.

 

2- Notificar aquesta resolució a la Fundació i a l’Ajuntament de Felanitx.

 

3- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la presidència, comptador a partir de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

 

Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs-

 

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

 

N’obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú- Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 25 de maig de 2018

 

El secretari tècnic de Cultura, Patrimoni i Esports,

 

Francesc Ramis Oliver.”

 

 

 

Així, la Fundació Cosme Bauçà amplia la llista de museus reconeguts -de la que només formen part “Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporari de Palma” i el “Museu Sa Bassa Blanca-Fundació Yannick i Ben Jakober”-,  a més de ser reconeguda com a col·lecció museogràfica, unint-se així a la “Col·lecció museogràfica Frederic Chopin i George Sand” i a la “Col·lecció museogràfica Els Calderers”.