enllaç al document de les Bases (PDF):

ANUNCI BOIB – BASES AUXILIAR TURISME-1

 

Aprovades per la Junta de Govern Local de dia 22 de maig de 2018, es publiquen íntegrament les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí de l’Ajuntament de Felanitx, tal com disposa l’art. 49.2 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA D’AUXILIAR DE TURISME, COM A PERSONAL LABORAL INTERÍ DE L’AJUNTAMENT DE FELANITX
PRIMERA. Naturalesa dels llocs de treball
Vinculació: personal laboral interí
Categoria: Auxiliar de Turisme
Grup: C; subgrup: C2
Procediment de selecció: Concurs lliure
Es tracta de la creació d’una borsa de personal laboral interí per cobrir les necessitats relatives a les circumstàncies que permeten nomenar personal laboral interí segons allò que preveu el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, i el que disposa el Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada determinada, en relació a la modalitat de contracte d’interinitat.
Aquesta borsa quedarà sense efecte quan se substitueixi per la borsa sorgida d’una propera convocatòria de places vacants. En altre cas, aquesta borsa tendrà una vigència màxima de tres anys des de la publicació del llistat definitiu al BOIB.
El personal que prengui possessió com a personal laboral interí cessarà en les seves funcions quan finalitzi la causa que va donar lloc a la seva contractació, d’acord amb l’article 8 del Reial decret 2720/1998, de 18 de desembre, sense que tengui dret a cap indemnització, d’acord amb la legalitat.
SEGONA. Requisits
Ser espanyol o nacional d’un dels restants estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists en la llei estatal que regula aquesta matèria
Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 11
JOAN XAMENA GALMES (1 de 1)
Batle
Data Signatura: 29/05/2018
HASH: 5d92b778cf0b0068dae4d0645e149d4f
Ajuntament de Felanitx
Tenir complerts els 16 anys, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública
Estar en disposició del títol de Graduat Escolar, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional de 1r grau o equivalent o en condicions d’obtenir-lo a la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha de tenir la credencial que n’acrediti l’homologació
Estar en possessió de la titulació corresponent al nivell B1 (2n curs) d’anglès.
No patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi l’exercici de les corresponents funcions
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per al compliment de funcions públiques
No estar sotmès a cap causa d’incapacitat específica d’acord a la normativa vigent
Abans de prendre possessió de la plaça, l’interessat haurà de fer constar que no ocupa cap plaça ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat. En el cas de realitzar una activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de 10 dies des de la presa de possessió, amb la finalitat que la corporació pugui adoptar un acord de compatibilitat o incompatibilitat
Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B2 o equivalent, segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de febrer de 2013, de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de modificació d ela Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Haver satisfet els drets d’examen dins el termini de presentació d’instàncies
TERCERA. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils per presentar les instàncies per prendre part al procés selectiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOIB. Les bases també es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx.
Les sol·licituds es dirigiran al batle de l’Ajuntament de Felanitx i s’ajustaran al model publicat a l’annex d’aquestes bases. La seva presentació podrà fer-se en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma establerta per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per ser admès i, en el seu cas, prendre part en el procés selectiu Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 11
Ajuntament de Felanitx
corresponent, els aspirants hauran de declarar que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona, el que es posa de manifest en la sol·licitud, així com adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
1.El justificant d’ingrés bancari de 15 euros de drets d’examen en el compte IBAN: ES9404872050179000022800, indicant el concepte “Drets d’examen: concurs auxiliars de Turisme”. Aquesta taxa es fixa d’acord amb el que preveu l’apartat “Drets d’examen per als concursos i oposicions convocats per aquesta corporació” de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius de l’Ajuntament de Felanitx.
L’import dels drets d’examen únicament serà retornat a aquells que no fossin admesos per falta d’alguns dels requisits exigits per prendre part a les proves selectives, sempre i que formulin la seva reclamació en el termini d’un mes, comptat a partir de la publicació a la web municipal de la resolució per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos.
2.Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
3.Fotocòpia compulsada dels documents necessaris per a la valoració dels mèrits, ordenats seguint l’ordre establert al barem de mèrits segons consta a la clàusula sisena d’aquestes bases, acompanyat d’un índex indicant els documents que es presenten per ser valorats.
El fet de ser admès/a al concurs no implica el reconeixement que es compleixen els requisits als interessats per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu, han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s’indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.
Els mèrits, referits al termini de presentació d’instàncies, s’han de presentar mitjançant originals o fotocòpies compulsades.
QUARTA. Admissió d’aspirants
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació dictarà resolució en el termini màxim de tres dies hàbils, i declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, que serà publicada en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’ajuntament (ajfelanitx.eadministracio.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org, amb indicació, en el seu cas, de la causa de no admissió, i es fixarà un termini de 3 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació a la pàgina web, per poder presentar reclamacions. En cas que no n’hi hagués, la llista esdevindrà definitiva a partir del dia següent d’acabar el termini de reclamacions.
Les reclamacions presentades seran resoltes en el termini màxim de cinc dies hàbils per la Batlia des de l’acabament del termini de reclamacions. La llista definitiva, una vegada resoltes les reclamacions, es publicarà a la Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 11
Ajuntament de Felanitx
pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx i al tauler d’edictes, i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
Així mateix, es fixarà la data i l’hora de constitució del tribunal qualificador per valorar la fase de concurs de mèrits.
CINQUENA. Tribunal qualificador
De conformitat amb l’article 60 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la composició del tribunal qualificador serà:
Presidenta:
-Titular: Catalina Bestard Vicens
-Suplent: Maria Roig Adrover
Vocals:
-Titulars: Joan Garcia Cortès
Sebastià Galmés Verger
Francisca Suñer Batle
-Suplents: Jaume Pericás Franco
Antoni Obrador Picó
Antonia Rigo Mas
Secretària:
-Titular: Francisca Xamena Nadal
-Suplent: Margalida Binimelis Bennásar
Hi podran assistir representants sindicals amb veu però sense vot, per efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.
Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, i notificar-ho a l’autoritat convocant, quan concorri en ells alguna de les circumstàncies previstes a l’art. 23 de la Llei 40/2015, o si haguessin realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives d’accés a les places de què es tracta, en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria.
Igualment, els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies contemplades en el paràgraf anterior.
Totes les actuacions del Tribunal que es duguin a terme durant el procés selectiu es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Felanitx, al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament i a la web www.felanitx.org. En cas de còmput de terminis, aquests començaran a partir de l’endemà de la publicació a la web municipal.
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament, ni sense el/la president/a ni el/la secretari/ària.
Les qualificacions del concurs s’atorgaran de forma consensuada entre els membres del tribunal qualificador. En cas de no haver-hi consens en algun Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 11
Ajuntament de Felanitx
mèrit a valorar, aquest es puntuarà pels membres del tribunal qualificador en base als següents criteris:
1. Se sumaran totes les puntuacions aportades per cada membre del tribunal, després d’excloure la nota més alta i la més baixa.
2. Es calcularà la mitjana aritmètica de la suma anterior, que haurà de ser la qualificació final del mèrit a valorar.
SISENA. Valoració de mèrits (puntuació màxima 14 punts)
En aquesta fase es valoraran els mèrits i condicions personals dels aspirants, d’acord amb la relació que es detalla a continuació:
a)Serveis prestats a l’Administració pública relacionats amb la plaça o lloc convocats, en un lloc igual, similar o superior, sigui quina sigui la seva denominació: 0,50 punts per cada any, fins a un màxim de 2. Les fraccions d’any es computaran amb el prorrateig de la puntuació anual pels mesos treballats.
Els serveis prestats s’acreditaran mitjançant certificat, original o confrontat, expedit per l’Administració corresponent.
b) Per serveis prestats fora de l’Administració pública relacionats amb la plaça o lloc convocats, en un lloc igual o similar: 0,25 punts per any treballat, amb un màxim d’1 punt. Les fraccions d’any es computaran prorratejant la puntuació anual pels mesos treballats.
Únicament serà valorat aquest apartat quan, de la documentació aportada per l’aspirant es desprengui que l’experiència laboral està directament relacionada amb les funcions de la plaça o lloc a cobrir. A tal efecte s’haurà de presentar un certificat, original o confrontat, de l’empresa, amb indicació de la data d’alta i baixa, categoria professional, tipus de contracte i funcions desenvolupades, i certificat de la vida laboral expedit per l’INSS. Excepcionalment, en el cas d’extinció de l’empresa on es prestaren els serveis, s’aportaran documents originals o fotocòpies confrontades que justifiquin les dades indicades anteriorment.
Els treballs realitzats com a autònoms s’acreditaran mitjançant certificat d’alta i baixa de l’Impost d’activitats econòmiques, amb indicació de la classificació de l’activitat i, si n’és el cas, de la llicència fiscal per a períodes anteriors a 01.01.92.
c) Formació acadèmica. Puntuació màxima 2 punts.
i.Relacionada amb el lloc de feina:
doctorat: 1,75 punts
màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d’actualització universitària) es valoren a raó de 0,05 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1497/1987, de 27 de novembre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,10 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim de 2 punts per cada títol
Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 11
Ajuntament de Felanitx
llicenciat, graduat universitari o equivalent: 1,50 punts
diplomat universitari o equivalent: 1 punt
batxillerat, BUP, FP2, cicle formatiu de grau superior o equivalent: 0,75 punts
ii.No relacionada amb el lloc de feina:
doctorat: 0,60 punts
màster: els títols de màsters universitaris oficials i els títols propis de postgrau (màster, especialista universitari, expert universitari, i curs d’actualització universitària) es valoren a raó de 0,025 punts per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel RD 1497/1987, de 27 de novembre) o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,075 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) o per cada 25 hores lectives, amb un màxim d’1 punt per cada títol
llicenciat, graduat universitari o equivalent: 0,50 punts
diplomat universitari o equivalent: 0,35 punts
FP2 o cicle formatiu de grau superior no relacionat amb el lloc de feina: 0,25 punts
No es podrà valorar cap titulació igual o inferior a la que s’exigeixi com a requisit per presentar-se a la convocatòria.
d) Per estar en possessió de certificats de coneixement de la llengua catalana expedits per la Junta Avaluadora de Català, l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Institut Balear d’Administració Pública o altre organisme competent en la matèria:
Certificat C1 o equivalent: 1 punt.
Certificat C2 o equivalent: 1,50 punts.
Certificat LA o equivalent: 0,50 punts.
Es valorarà només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s’acumularà a l’altre certificat que s’aporti. Puntuació màxima 2 punts.
e) Coneixements d’altres llengües. Es valoraran els certificats acreditatius de coneixements d’anglès superiors al nivell exigit, els de coneixements d’alemany i els de coneixements de francès, tots ells expedits o homologats per escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública, fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb els criteris de puntuació que s’indiquen a continuació:
Primer curs d’escola oficial d’idiomes o nivell inicial de l’EBAP o equivalent: 0,50 punts.
Segon curs d’escola oficial d’idiomes o nivell elemental de l’EBAP o equivalent: 0,75 punts.
Tercer curs d’escola oficial d’idiomes o nivell mitjà de l’EBAP o equivalent: 1 punt
Quart curs d’escola oficial d’idiomes: 1,25 punts.
Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 11
Ajuntament de Felanitx
Cinquè curs d’escola oficial d’idiomes: 1,50 punts.
Per una mateixa llengua només es valoraran les titulacions de nivell superior.
Pel que fa als certificats de coneixements d’anglès, només es valoraran els de nivell superior a l’exigit com a requisit a la base segona.
f) Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris específics de la plaça convocada (el contingut del programa és específic de les tasques pròpies de la plaça), impartits o reconeguts per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Institut Balear d’Administració Pública (IBAP), la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i els impartits per la Universitat i per les escoles tècniques que estiguin relacionades amb el lloc de treball de la plaça convocada, els impartits per col·legis professionals, les Administracions estatal, autonòmica o local, i pels sindicats. Els crèdits d’aprofitament suposen els d’assistència, de manera que no serà acumulativa l’assistència i l’aprofitament a efectes de valoració. Puntuació màxima: 4 punts.
Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora, fins a un màxim d’1 punt per curs.
Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora, fins a un màxim de 0,5 punts per curs.
Per cada certificat d’impartició de cursos d’accions formatives relacionades amb les funcions pròpies del lloc al qual s’accedeixi: 0,0075 punts per hora, fins a un màxim d’1 punt per curs.
Aquest mèrit s’acreditarà documentalment mitjançant fotocòpia acarada del títol d’assistència o del certificat expedit pel centre o institució que hagi organitzat el curs, amb indicació de la seva durada i de les matèries tractades.
SETENA. Publicació de les valoracions
1. Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, el Tribunal Qualificador publicarà en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’ajuntament i en la pàgina web www.felanitx.org una llista de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants, amb indicació del número de document nacional d’identitat. Aquesta llista es publicarà per ordre de major a menor puntuació total.
2. Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional del mèrits del concurs. En cas que no hi hagi rectificacions dins el termini establert a l’efecte, la llista esdevindrà definitiva.
VUITENA. Ordre de prelació i desempats
1. L’ordre de prelació en la borsa serà determinat per la valoració obtinguda Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 11
Ajuntament de Felanitx
en la valoració dels mèrits.
2. Els empats es dirimiran atenent successivament els criteris següents:
a) Temps de feina feta prèviament en la mateixa categoria dins l’Administració Pública.
b) Més edat.
c) Sorteig.
NOVENA. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa
1. El Tribunal Qualificador ha d’elaborar una llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part de la borsa, per ordre de puntuació obtinguda, que ha d’elevar al Batle/ssa perquè en dicti la resolució que pertoqui.
2. La borsa s’ha de publicar en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’ajuntament, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l’ajuntament, amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.
DESENA. Adjudicació
1. Quan es doni algun dels supòsits prevists a la normativa per nomenar/contractar un/a interí/na, s’ha d’oferir un lloc a les persones incloses en la borsa que estiguin en la situació de disponible, d’acord amb l’ordre de prelació, sempre que compleixin els requisits que exigeix la relació de llocs de feina per ocupar-lo. Abans del seu nomenament l’aspirant haurà d’acreditar el compliment de tots els requisits de la base segona que no hagi acreditat amb anterioritat.
2. S’ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el que cal que es presenti. La persona interessada ha de manifestar la seva conformitat en el termini d’un dia hàbil i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel servei de personal de l’ajuntament. Aquest termini ha de ser com a mínim de tres dies hàbils i com a màxim de quinze dies hàbils.
ONZENA. Renúncia i motius d’exclusió de la borsa
1. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb la proposta de nomenament en el termini d’un dia hàbil i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel servei de personal de l’ajuntament, s’entén que renuncia a ocupar el lloc de feina.
2. A les persones aspirants que renunciïn de forma expressa o tàcita, se les ha d’excloure de la borsa de treball, llevat que al·leguin, en el termini establert per manifestar la seva conformitat, la concurrència d’alguna de les Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 11
Ajuntament de Felanitx
circumstàncies següents, que s’han de justificar documentalment en els tres dies següents:
a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, la qual cosa inclou el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per a cura de fills i filles pel qualsevol dels supòsits anteriors.
b) Prestar servei com a funcionari o personal laboral a una altra administració pública.
c) Patir malaltia o incapacitat temporal.
DOTZENA. Reincorporació a la borsa
1. Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit a l’ajuntament l’acabament de les situacions previstes en el punt 2 de la base onzena, en un termini no superior a deu dies hàbils des de que es produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de comunicació en el termini establert determina l’exclusió de la borsa.
2. La posterior renúncia d’una persona interina al lloc de feina que ocupa, així com l’incompliment de prendre possessió del lloc acceptat, suposa l’exclusió de la borsa, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de ser cridat per ocupar un altre lloc de feina de l’Ajuntament de Felanitx o en els casos de força major, que mantindria la mateixa posició.
3. El personal interí que cessi en el lloc de feina, llevat que sigui com a conseqüència de renúncia voluntària, s’incorpora automàticament a la borsa de la qual formi part en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es va formar.
TRETZENA. Situació de les persones aspirants
1. Estan en la situació de no disponible les persones integrants de la borsa de feina que no hagin acceptat el lloc ofert per trobar-se en alguna de les situacions previstes al punt 2 de la base onzena.
2. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no serà cridada per oferir-li un lloc de feina.
3. Estan en situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que han de ser cridades per oferir-los un lloc de feina d’acord amb la seva posició en la borsa.
CATORZENA. Impugnació
Les presents bases específiques i tots els actes administratius que es derivin Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 11
Ajuntament de Felanitx
de les bases i de les actuacions dels tribunals es poden impugnar conforme al que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Felanitx, document signat electrònicament al marge.
Codi Validació: 5QJESEP7X4QZRFAQ95N6AWJ2F | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 11
Ajuntam