Fa uns dies que s’han finalitzat les obres de millora als dos trams dels carrers Cifre i Pelat, compresos entre els carrers  de Satueri i de Ses Eres.

 

Recordam que l’estat en què es trobaven aquests carrers, feia necessària una actuació per tal de millorar el paviment i les voravies.

 

Tant en un carrer com en l’altre s’ha fet la demolició i aixecament de l’actual pavimentació de vials i de voravies, i s’han retirat les canalitzacions de serveis municipals per a la seva substitució.  Amb el canvi de paviment, s’ha aprofitat per a reordenar els espais i també la il·luminació.

 

Degut a l’estat de deteriorament de la recollida de pluvials, s’han renovat les xarxes públiques amb noves connexions amb els habitatges existents. A més, s’ha pogut fer una xarxa separativa per a aigües pluvials, per en un futur crear una xarxa d’aigües pluvials reutilitzable. També s’ha renovat la xarxa d’aigua potable, fent un desdoblament de la canonada a cada costat de la voravia.

 

Pel que fa a la xarxa de clavegueram, els darrers anys la xarxa de sanejament havia donar problemes d’embossos i retencions, i per tant s’ha decidit renovar també la instal·lació amb nous tubs i escomeses als domicilis.

 

L’enllumenat s’ha renovat amb la col·locació de faroles en columna i lluminàries LED, com a la resta del municipi.

 

Finalment, com a elements de mobiliari urbà, s’han projectat jardineres i bancs de marès, aparcaments per a bicicletes i sembra d’arbres al costat de la voravia dels números imparells.

 

Les  obres es van adjudicar a l’empresa Aglomerados de Felanitx SA per un import de 168.000 euros més iva de 35.280 euros.

 

Segons el batle Joan Xamena “les obres d’aquests dos carrers representen una millora important tant per la reordenació de l’espai i a nivell paisatgístic, com per la nova instal·lació de serveis de pluvials, clavegueram i enllumenat”.