accediu al document en PDF:

DECRET 2018-0697 AUX TURISME

Secretaria.ARM
Expedient 1535/2018
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, en presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent resolució de conformitat amb els següents
Antecedents
1)La Junta de Govern Local en sessió de dia 22 de maig de 2018, aprovà les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí de l’Ajuntament, les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 68 de dia 2 de juny de 2018.
2)El Tribunal encarregat d’avaluar els mèrits i/o les proves per constituir l’esmentada borsa va sortir publicat a les bases de la convocatòria publicada en el BOIB núm. 68 de dia 2 de juny de 2018.
3)Mitjançant el Decret 2018-0673, de 20 de juny, es va aprovar provisionalment la llista d’admesos i exclosos.
4)En data 21 de juny de 2018, va tenir entrada en aquest Ajuntament una sol·licitud de la persona titular del DNI 26754657E per prendre part a la borsa d’auxiliar de turisme. Aquesta havia estat registrada a la Delegació del Govern de les Illes Balears en data 15 de juny de 2018.
5)En data 22 de juny de 2018, va ternir entrada en aquest Ajuntament una sol·licitud de la persona titular del DNI 43070935P per prendre part a la borsa d’auxiliar de turisme. Aquesta havia estat registrada a l’Ajuntament de Palma en data 15 de juny de 2018.
6)En data 25 de juny de 2018, la persona titular del DNI 41537978R, va presentar escrit adjuntant còpia compulsada del DNI, per tal de ser admesa a l’esmentada borsa.
7)En data 27 de juny de 2018, va tenir entrada en aquest Ajuntament escrit de la persona titular del DNI 43188515N, el qual havia estat registrat a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en data 22 de juny de 2018, amb el qual hi adjuntava còpia compulsada del DNI, per tal de ser admesa a l’esmentada borsa.
Fonaments de Dret
I.La base quarta estableix que les persones aspirants excloses o omeses disposaran d’un termini de 3 dies hàbils per esmenar el defecte o adjuntar el document preceptiu i, una vegada finalitzat el termini i esmenades, si escau, les sol·licituds, el batle ha de dictar una resolució en el termini màxim de 5 dies hàbils, que aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.
II.Vist que els aspirants que havien quedat exclosos dins el termini establert han fet l’esmena corresponent.
III. Vist que les sol·licituds que varen tenir entrada en aquest Ajuntament en
posterioritat a la data d’aprovació del llistat d’admesos i exclosos havien estat registrades en un altre organisme dins el termini establert i, vist que adjunten la documentació corresponent.
En conseqüència, RESOLC:
Primer. Estimar les sol·licituts presentades per la persona titular del DNI 41537978R i 43188515N atès que han presentat la documentació corresponent dins el termini establert.
Segon. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos per prendre part a les proves per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí:
ADMESOS
DNI
41539268A
43142980V
43139409B
41523463E
18223073N
09764825Z
41537252B
41571331G
41524626N
43188515N
41537978R
43070935P
26754657E
EXCLOSOS: Cap.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’lAjuntament (ajfelanitx.eadministració.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org.
Felanitx, document signat electrònicament al marge.
Codi Validació: 5ZET2N774RPCTZZNT9ZTLPPY7 | Verificació: http://ajfelanitx.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2
DECRET
Número : 2018-0697 Data : 28/06/2018