ANUNCI
TRIBUNAL DEL CONCURS PER CONSTITUIR UNA BORSA
D’AUXILIAR DE TURISME
La puntuació provisional obtinguda pels aspirants en el concurs per
constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí de
l’Ajuntament de Felanitx, ha estat la següent:
DNI Puntuació
43139409B 9
09764825Z 7,45
43142980V 7,45
41523463E 6,625
41539268A 5,5
41537252B 4,375
41524626N 4
41537978R 3,55
26754657E 3
43070935P 3
41571331G 2,75
43188515N 1,85
18223073N 1,203
Els aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la
publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la
valoració provisional del mèrits del concurs. En cas que no hi hagi
rectificacions dins el termini establert a l’efecte, la llista esdevindrà definitiva.
Felanitx, 2 de juliol de 2018
La secretària del tribunal
Francisca Xamena Nadal