text de l’acord: DECRET 2018-0726

Secretaria.ARM
Expedient 1535/2018
A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, en presència del secretari de la corporació, venc a dictar la següent resolució de conformitat amb els següents
ANTECEDENTS
1.La Junta de Govern Local en sessió de dia 22 de maig de 2018, aprovà les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí de l’Ajuntament de Felanitx, les quals es van publicar íntegrament en el BOIB núm. 68 de dia 2 de juny de 2018.
2.El Tribunal Qualificador a l’acta de dia 2 de juliol de 2018 reflexa la puntuació obtinguda pels aspirants als mèrits aportats i publica la llista provisional en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Felanitx, al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament (ajfelanitx.eadministració.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Felanitx www.felanitx.org.
3.Dins el termini establert no s’han presentat al·legacions a l’esmentada llista i, per tant, esdevé definitiva. Aquesta haurà de ser publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament (ajfelanitx.eadministració.cat), al Bautlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la pàgina web de l’Ajuntament www.felanitx.org.
En conseqüència RESOLC:
Únic. Aprovar i publicar la següent llista definitiva, amb la valoració dels mèrits aportats pels aspirants per constituir una borsa d’auxiliar de turisme, com a personal laboral interí de l’Ajuntament de Felanitx, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament (ajfelanitx.eadministració.cat), al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la pàgina web de l’Ajuntament www.felanitx.org.
ORDRE DNI Qualificació

1 43139409B 9
2 09764825Z 7,45
3 43142980V 7,45