Warning: is_readable(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\XVRT\felanitx.org\Html\web/wp-content/cache/cache-enabler\felanitx.org/web/ca/2018/09/26/lajuntament-de-felanitx-tramita-la-modificacio-puntual-del-planejament-per-a-facilitar-lobertura-destabliments-turistics-dinterior-als-nuclis-del-municipi/index.html.gz in D:\XVRT\felanitx.org\Html\web\wp-content\plugins\cache-enabler\inc\cache_enabler_disk.class.php on line 221 L’Ajuntament de Felanitx tramita la modificació puntual del planejament per a facilitar l’obertura d’establiments turístics d'interior als nuclis del Municipi - Ajuntament de Felanitx

Ens els darrers mesos l’Ajuntament de Felanitx ha detectat un notable interès, tant de propietaris com de promotors, per a la implantació d’hotels d’interior a edificis que compten amb ús d’habitatge.

Segons la llei 8/2012 del turisme de les Illes Balears, es consideren allotjaments de turisme interior els establiments situats en edificis del nucli antic i que estiguin construïts abans de l’1 de gener del 1940 o catalogats pels seus valors patrimonials historicoartístics.

Per altra banda, al Terme Municipal de Felanitx regeix, des del maig de 1996, la Norma Complementaria sobre regulació de la capacitat de població, la qual fixa com a índex d’intensitat d’ús turístic 1 plaça per cada 60 metres quadrats de solar, excepte per a les zones qualificades específicament com a turístiques, que tenen altres índex.

L’aplicació d’aquest índex d’intensitat d’ús turístic, a edificacions situades als centres històrics, impedeix que sigui viable l’autorització d’hotels d’interior, ja que habitualment es tracta de parcel·les de petites dimensions. Així per exemple, en un solar de 200 metres quadrats de superfície, aplicant l’índex d’intensitat d’ús turístic, només seria possible la creació de 3 places turístiques. Aquesta xifra queda molt per sota del mínim de cinc unitats d’allotjament marcades per la pròpia Llei turística.

L’Ajuntament de Felanitx considera que amb aquests paràmetres s’impossibilita la millora de la competitivitat del sector turístic al Terme Municipal. S’ha de tendir al desenvolupament del turisme sostenible, que ha de prioritzar la preservació i conservació dels recursos turístics, procurant un aprofitament correcte i proporcionat, i garantint així la perdurabilitat, conservació i manteniment del llegat natural, cultural, artístic i social que contribueixi de forma equitativa al creixement econòmic i al benestar general.

Segons el regidor d’urbanisme Joan Xamena “Actualment el nucli de Felanitx pateix l’abandó del seu centre històric, que s’ha convertit en un espai deshabitat i amb moltes cases tancades i en procés de degradació. L’aparició d’un turisme d’interior, regulat i sostenible, suposaria un impuls a la realització d’activitats complementàries i a la dinamització dels sector turístic en temporada baixa, reactivant els comerços i establiments de restauració del nucli”.

El Pla General d’Ordenació de 1969 no feia diferència dels centres antics del Terme Municipal de Felanitx, qualificant com a Intensiva A gran part del nucli de Felanitx; i com a Intensiva C els nuclis antics de Sa Capella i Sa Duana de Portocolom.

Per aquest motiu es considera necessari definir l’àmbit de la qualificació de centre antic dels esmentats nuclis del municipi, i que per tant serien aptes per a la implantació d’Hotels d’Interior.

En conseqüència, l’Ajuntament ha contractat el servei per a dur a terme la modificació puntual del planejament per tal d’adaptar-se a la Llei turística, la qual permet exonerar de l’aplicació de l’índex d’intensitat turística als hotels d’interior, així com la delimitació de l’àmbit considerat com a nucli antic. Amb aquesta modificació, tal com destaca el batle Jaume Monserrat “ es permetria donar llum verda a les propostes de creació d’establiments hotelers d’interior, amb un tipus de turisme més exquisit, i amb una oferta turística diversificada, que alhora tindria un retorn econòmic al comerç local”.