Obres carrers del centre

A partir de divendres 28 de setembre, el carrer Alou quedarà tancat al trànsit a causa de les obres de millora dels carrers del centre. Per aquest motiu, el C/ Jordi Sabet passarà a ser de sentit únic, només en direcció de l’Ajuntament cap al C/ Major, disculpau les molèsties.

Obres distribució de gas, carrers Antoni Maura i Mateu Obrador

A partir de dia 1 d’octubre començaran les obres de la xarxa de distribució de gas natural al C/Antoni Maura i a continuació el C/ Mateu Obrador per l’empresa Redexis Gas.

Diada de mobilitat sostenible

Divendres dia 28 de setembre l’IES Felanitx, coordina una diada de mobilitat sostenible que s’anomena Parking day, en la que participen totes les escoles del municipi. Es muntaran una sèrie d’activitats als aparcaments dels carrers 31 de Març i plaça d’Espanya, i fins les 18.00h no es podrà estacionar ni circular, estau convidats a veure les activitats que es duran a terme.

Animals domèstics perduts o abandonats
Vos recordam que l'Ajuntament compta amb un servei per a la recollida i transport dels animals domèstics perduts o abandonats en el nostre municipi amb la Fundació Natura Park, en cas de trobar qualque animal cridau a la Policia Local 971582200. 

COFIB servei de protecció d’espècies

El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears COFIB té l’objectiu, entre d’altres, de gestionar les activitats necessàries per a la recuperació d’exemplars ferits de la nostra fauna silvestre i la criança en captivitat de la fauna silvestre. Per a més informació podeu telefonar al núm. 971 144 107 en horari d’oficina i 607 554 055 per emergències.

Ordenança de residus i neteja

A causa de reiterades denúncies de veïnats afectats pel fet que determinades persones donen menjar a animals al carrer, cal recordar que l’any passat es va aprovar la nova ordenança Municipal per a la recollida de residus municipals i la neteja d’espais públics, la qual va entrar en vigor dia 17 de març 2017.

L’article 29.3 f estableix que queda prohibit Facilitar qualsevol tipus d’aliment a animals i, en particular, a coloms, gavines, cans o moixos.”

Aquesta infracció està considerada com a lleu segons l’art. 49.12, i pot ser objecte d’una sanció de fins a 750 €

Cotxes abandonats

Atès l’establert a la Llei 22/2011 de 28 de Juliol, de residus i sols contaminants, un cotxe abandonat és considerat un objecte contaminant, i per tant l’infractor potser ser sancionat amb la quantia econòmica que es determini a la corresponent normativa vigent. A fi d’evitar aquestes sancions vos recordam que qualsevol ciutadà que vulgui donar de baixa el seu vehicle per a la seva descontaminació i correcta gestió ambiental, pot telefonar a empresses que se’n fan càrrec gratuïtament d’aquesta gestió.

Donacions de sang

La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Sanitari de Felanitx, el dia 15 d’octubre, de 18.00 a 21.30 hores, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

Recordau que els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, tenir bona salut, no anar en dejú i haver fet la digestió.

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2018

Del 1 d’octubre a l’3 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça

Lloc i formes de pagament:

1. Si teniu l’avís de pagament (rebut):

  • Per Internet, en el web http://www.atib.es

  • A qualsevol oficina de les entitats bancàries que figuren a l’avís de pagament.

  • En els caixers automàtics de La Caixa, el BBVA i Sa Nostra-BMN

2. Si no teniu l’avis de pagament (rebut):

Podeu obtenir l’avís a:

  • Felanitx: a l’oficina de recaptació ubicada al C/Ernest Mestre, núm. 26 . Horari de dilluns a dijous de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres de 8.15 a 14.30 hores.

  • Portocolom: dia 1 d’octubre a devora l’oficina de Turisme (C/Cala Marçal, 15) de 8.30 a 13.30 h.

  • S’Horta: dia 2 d’octubre al carrer Migjorn núm.1, de les 8.30 a les 13.30 h.

També podeu fer la consulta i, si escau, pagar a través de la Carpeta Fiscal al web http://www.atib.es. Per accedir aquesta aplicació heu de tenir certificat digital reconegut per l’ATIB. Es recomana sol·licitar cita prèvia, que es pot fer per Internet o per telefon als 971 678 404, 971582523.

Avís canvi d’aturada de bus a Felanitx

Les dues parades d’Avinguda Argenina de Felanitx modifiquen la seva ubicació a una única parada a la rotonda del centre de Salut (Av. Argentina amb C/ Joan Capó), devora el Registre de la Propietat.

Acció formativa gratuïta per empreses, comerços i emprenedors de Felanitx

Els propers 2 i 4 d’octubre de les 14.00h a les 16.00h, es durà a terme una acció formativa gratuïta que dur per títol «Coneixes als teus clients? Saps com arribar a ells? Com ho feim per vendre més».

L’objectiu del taller és aprendre a adaptar l’oferta al que demana el mercat i a definir una política de comunicació i fidelització que permeti tenir clients més satisfets i incrementar vendes.

Aquesta acció està organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx, i cofinançada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Una Nueva Manera de Hacer Europa, dins el marc del Pla de Suport al Comerç Minorista 2018.

Més informació i inscripcions:

Àrea de Desenvolupament Local

871 987819 / 651890695 / adl@felanitx.org

https://es.surveymonkey.com/r/formacio2018

Pla de lloguer social

Per tal de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, i tal i com s’ha estat informant en els diferents mitjans de comunicació, el Govern de les Illes Balears ha posat en marxa la convocatòria de sol·licitud d’ajudes per al pagament del lloguer fins a un 40 per 100 de la renda anual i, en cas de determinats col·lectius, fins un 50% (amb un preu màxim de lloguer de 900 €.)


El termini per a sol·licitar aquesta ajuda és fins dia 30 d’octubre.


La sol·licitud es pot presentar telemàticament a través de la pàgina habitatge.caib.es o bé, sol·licitant cita prèvia per a poder ser atès en el telèfon 900780000. En tot cas també es pot presentar mitjançant registre d’entrada a qualsevol oficina de registre acollida a la finestreta única.

Els requisits per a poder accedir a aquesta ajuda són els següents:

1. Ser titular de contracte arrendament amb una durada mínima d’un any d’un habitatge situat dins l’àmbit del territori de la CAIB. En cas de menors de 35 anys poden sol·licitar l’ajuda tot i que no tenguin contracte d’arrendament subscrit. En aquest cas l’hauran de presentar en el termini màxim de dos mesos des de la resolució de concessió de l’ajuda.

2. La renda del lloguer ha de ser igual o inferior a 900 €.

3. Estar al corrent en el pagament dels rebuts de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

4.L’habitatge ha de constituir domicili habitual i permanent i ha d’estar situat dins l’àmbit de la CAIB.

5.El propietari ha d’haver dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l’organisme corresponent. L’IBAVI ha de comprovar d’ofici que s’ha dipositat la fiança.

6.Totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat tenguin:

a. La nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa;

b. O, en el cas d’estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.


Trobareu tota la informació sobre l’ajuda, requisits per accedir-hi ingressos mínims i màxims, imports de les ajudes, etc. a l’apartat
Programa de Foment del Lloguer d’Habitatges a la web habitatge.caib.es

Fins dia 8 d’octubre, a la Casa de Cultura de Felanitx, sala d’exposicions, es podran visitar les obres seleccionades IV Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx. A la sala Miquel Barceló, The appearance of a dubious evidence de Marta Pujades. Al replà ceràmiques de Maria Ramis.