Propera Plenària
S’ha convocat sessió ordinària de l’Ajuntament Ple per al dia 08 d’octubre, a les 20 hores, a la sala de plens de la Casa Consistorial.

Punts de l’ordre del dia més rellevants:

Modificació del contracte de la concessió del servei públic de proveïment d’aigua potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx.
Adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la FEMP en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.
Modificació de Crèdit 26.2018 crèdit extraordinari a finançar amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

Anunci
La Junta de Govern Local del passat dia 25 de setembre de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació del servei d’elaboració de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Felanitx. Els interessats en presentar oferta al procediment hauran de presentar la documentació al Registre General de l’Ajuntament de conformitat amb l’anunci de licitació publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. El termini finalitza el proper dia 16 d’octubre de 2018 a les 14 hores.

L’enllaç per accedir a la documentació de la licitació és el següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tD4cjcyER7gBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Prevenció d’incendis
Vos recordam que fins dia 16 d’octubre no es poden realitzar cremes en terrenys forestals, així hi tot l’Ajuntament vol recordar algunes condicions que s’han de complir per fer un ús del foc responsable:

1.- Les cremes s’hauran de realitzar sempre en absència de vent. Preferentment al matí.
2.- A les cremes en àrea contigua de prevenció (a menys de 500 m de terreny forestal) en època de perill, haurà d’existir una distància mínima de 25 metres entre el lloc de la crema i el terreny forestal més pròxim.
3.- El foc haurà de ser contínuament vigilat, mantenint-se localitzat sempre que sia possible a través del telèfon de contacte indicat a la sol•licitud i sense poder deixar el lloc de crema fins que aquest quedi completament apagat.
4.- Es disposarà de mitjans preparats per una ràpida intervenció que permetin sufocar qualsevol conat d’incendi que es pugui produir.
5.- L’ús del foc de dia 16 d’octubre a 30 d’abril en terreny forestal es necessita autorització. A una distància de més o menys de 500 m. de terreny forestal, és lliure amb precaució.

Fira del Pebre Bord
Es convida a tots els negocis i associacions del municipi de Felanitx interessades a participar en la Fira del Pebre Bord mitjançant la instal·lació d’una carpa al Parc Municipal, vos demanam que contacteu amb l’àrea de Fires i Mercats, als telèfons 871987789-651890690, mercat@felanitx.org. Es recorda que la participació és gratuïta.

Animals domèstics perduts o abandonats
Vos recordam que l’Ajuntament compta amb un servei per a la recollida i transport dels animals domèstics perduts o abandonats en el nostre municipi amb la Fundació Natura Park, en cas de trobar qualque animal cridau a la Policia Local 971582200.

COFIB servei de protecció d’espècies
El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears COFIB té l’objectiu, entre d’altres, de gestionar les activitats necessàries per a la recuperació d’exemplars ferits de la nostra fauna silvestre i la criança en captivitat de la fauna silvestre. Per a més informació podeu telefonar al núm. 971 144 107 en horari d’oficina i 607 554 055 per emergències.

Ordenança de residus i neteja
A causa de reiterades denúncies de veïnats afectats pel fet que determinades persones donen menjar a animals al carrer, cal recordar que l’any passat es va aprovar la nova ordenança Municipal per a la recollida de residus municipals i la neteja d’espais públics, la qual va entrar en vigor dia 17 de març 2017.

L’article 29.3 f estableix que queda prohibit “Facilitar qualsevol tipus d’aliment a animals i, en particular, a coloms, gavines, cans o moixos.”

Aquesta infracció està considerada com a lleu segons l’art. 49.12, i pot ser objecte d’una sanció de fins a 750 €

Cotxes abandonats
Atès l’establert a la Llei 22/2011 de 28 de Juliol, de residus i sols contaminants, un cotxe abandonat és considerat un objecte contaminant, i per tant l’infractor potser ser sancionat amb la quantia econòmica que es determini a la corresponent normativa vigent. A fi d’evitar aquestes sancions vos recordam que qualsevol ciutadà que vulgui donar de baixa el seu vehicle per a la seva descontaminació i correcta gestió ambiental, pot telefonar a empresses que se’n fan càrrec gratuïtament d’aquesta gestió.

Donacions de sang
La Germandat de Donants de Sang de Mallorca comunica que serà present al Centre Sanitari de Felanitx, el dia 15 d’octubre, de 18.00 a 21.30 hores, i dimecres 24 d’octubre de les 18.00 a 21.30h al Centre Cívic de s’Horta, per tal d’atendre les donacions de sang d’aquest municipi.

Recordau que els requisits per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, tenir bona salut, no anar en dejú i haver fet la digestió.

Pagament de tributs en termini voluntari exercici 2018
Del 1 d’octubre a l’3 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Es posen a cobrament els imposts de béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica, taxes-preus públics i vedats de caça

Lloc i formes de pagament:

1. Si teniu l’avís de pagament (rebut):
Per Internet, en el web http://www.atib.es
A qualsevol oficina de les entitats bancàries que figuren a l’avís de pagament.
En els caixers automàtics de La Caixa, el BBVA i Sa Nostra-BMN

2. Si no teniu l’avis de pagament (rebut):

Podeu obtenir l’avís a:
Felanitx: a l’oficina de recaptació ubicada al C/Ernest Mestre, núm. 26 . Horari de dilluns a dijous de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres de 8.15 a 14.30 hores.
Portocolom: dia 1 d’octubre a devora l’oficina de Turisme (C/Cala Marçal, 15) de 8.30 a 13.30 h.
S’Horta: dia 2 d’octubre al carrer Migjorn núm.1, de les 8.30 a les 13.30 h.

També podeu fer la consulta i, si escau, pagar a través de la Carpeta Fiscal al web http://www.atib.es. Per accedir aquesta aplicació heu de tenir certificat digital reconegut per l’ATIB. Es recomana sol·licitar cita prèvia, que es pot fer per Internet o per telefon als 971 678 404, 971582523.

Agenda Centre Cultural Felanitx
Fins dia 8 d’octubre, a la Casa de Cultura de Felanitx, sala d’exposicions, es podran visitar les obres seleccionades IV Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx. A la sala Miquel Barceló, The appearance of a dubious evidence de Marta Pujades. Al replà ceràmiques de Maria Ramis.