ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES AL TRANSPORT ESCOLAR, 2018.

Identificació de la sessió

Data: 7 de novembre de 2018

Horari: de 9 a 10 h.

Lloc: Sala de Plens d’Aquest Ajuntament

Assistents

Sr. Pere Mestre Manzanares, Regidor d’Economia i Hisenda

Sr. Isabel Montero Morán, Regidora d’educació.

Sr. Sebastià Galmés Verger, Interventor

Sr. Joan Garcia Cortès, Secretari

Ordre del dia

Valoració de les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions destinades al transport escolar, d’acord amb les seves bases reguladores aprovades per la Junta de Govern Local en data 27 de març de 2018, publicades en el BOIB núm. 48 de data 19 d’abril de 2018.

Desenvolupament de la sessió

Vistes les sol·licituds, presentades fora de termini, en relació amb la convocatòria de subvencions per a coadjuvar en les despeses de transport escolar, a la vista de tots els antecedents, i de conformitat als criteris de determinació establerts a les Bases Reguladores de la subvenció s’ha procedit a revisar els expedients següents:

NOM Data d’entrada de la sol·licitud Import sol·licitud

LUIS ALEJO BALLBUENA 07/08/2018 300

MARIA DEL MAR ANDREU BORDOY 07/09/2018 300

SANDRA CABANILLAS GONZALEZ 18/09/2018 300

SILVIA CABANILLAS GONZALEZ 18/09/2018 300

MARGARITA VALLBONA SERRA 20/09/2018 300

Comprovat que el crèdit disponible a l’aplicació pressupostària és de 800 euros i l’import de les sol·licituds presentades és de 1.500 euros, seguidament es fa la següent proposta:

Acords

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Atès que les bases de la convocatòria no estableixen cap procediment per aquest supòsit, s’acorda establir com a ordre de prelació per la concessió de les subvencions la data de registre de la sol·licitud, fins al total de crèdit disponible, amb aquest criteri es formula la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al·legacions:

Fora de Termini

Nom

Fins a 20 Km

Més de 20 Km.

Import

X LUIS ALEJO BALLBUENA X 300

X MARIA DEL MAR ANDREU BORDOY X 300

2ón. Desestimar per manca de crèdit pressupostari les sol·licituds presentades per:

X SANDRA CABANILLAS GONZALEZ X 200

X SILVIA CABANILLAS GONZALEZ X 300

X MARGALIDA VALLBONA SERRA X 300

En cas que no es presentin al·legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà caràcter definitiu. En altre cas examinades les al·legacions presentades per les persones interessades, aquest òrgan formularà proposta de resolució definitiva que haurà d’expressar la/el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia.

El Regidor delegat d’Hisenda, aixeca la sessió, de la qual estenc aquesta acta i la firmen tots els presents.

Felanitx, document signat electrònicament