D’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’Ajuntament de Felanitx ha sotmès a consulta pública, mitjançant anunci en el Portal de Transparència integrat a la pàgina web www.felanitx.org, la conveniència d’aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació especial de la via pública per a ús comercial amb finalitat lucrativa, des del dia 18 de febrer de 2019 al 19 de març de 2019, ambdós inclosos.

Tot seguit teniu el text de l’Ordenança:

20190215_Consulta p_Ord_fisc_Taxa_ocup_especial_via_publica_us_comercial_finalitat_lucrativa