PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE SUBVENCIONS SOL.LICITADES. ANY 2019

DATA DE PUBLICACIÓ A LA WEB DE L’AJUNTAMENT: _____________

MODIFICACIÓ DE L’ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ DESTINADES A CENTRES ESCOLARS DEL TERME DE FELANITX 2019, celebrada dia 11 de juliol de 2019.

Una vegada examinats els projectes que inclouen les distintes sol·licituds, i havent-se corregits uns errors en el nombre d’alumnes d’alguns centres, la Comissió adopta per unanimitat el següent acord:

1er. Formular la següent proposta de resolució provisional, que es publicarà a la web de l’Ajuntament durant un termini de 10 dies naturals per poder presentar al.legacions:

Alumnes de primària

Alumnes educació infantil

Formació professional bàsica

Alumnes de secundària

Import proposat segons puntuació

Col.legi Reina Sofia

 

 

109

44

 

0

1.448,86

Col.legi Joan Capó

 

 

488

214

 

0

6.634,60

Col.legi S’Algar

 

 

294

133

 

0

4.032,51

Col.legi Es Lledoner

 

 

302

147

46

245

6.763,85

IES Felanitx

 

 

0

0

31

533

4.906,05

Ceip Migjorn

 

85

44

 

0

1.214,12

En cas que no es presentin al.legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada tindrà caràcter definitiu. En altre cas examinades les al.legacions presentades per les persones interessades, aquest òrgan formularà proposta de resolució definitiva que haurà d’expressar la/el sol.licitant o la relació de sol.licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia.