El premi Miquel Bauçà de poesia –
Felanitx està creat a la memòria de
Miquel Bauçà per conèixer la seva
rellevància i difondre el seu llegat. Així
mateix té com a finalitat promoure la
creació literària en llengua catalana.
Està dotat amb un premi patrocinat
per l’Ajuntament i el Centre Cultural
de Felanitx de 1.000 euros pel guanyador,
i la publicació de la primera edició
de l’obra premiada.
· Obres a presentar:
Les obres aspirants al certamen han
de ser escrites en llengua catalana en
qualsevol de les seves varietats, en
vers o en qualsevol altra forma utilitzada
en poesia.
El/les autors/es no es podran presentar
amb més d’una obra que ha de ser
inèdita, és a dir, no ha d’haver estat
guardonada en altres premis o certàmens
literaris ni s’ha d’haver presentat
a cap altre concurs pendent d’adjudicació.
Tampoc no pot estar compromesa
o en tràmits de publicació amb
alguna editorial.
· Presentació de les obres:
Les obres podran ser un poema o una
col·lecció de poemes de temàtica
lliure i han de tenir l’extensió habitual
en els llibres de poesia (entre 300 i
500 versos, amb una extensió màxima
d’un volum imprès de 100 pàgines).
Les obres hauran de presentar-se
obligatòriament amb un pseudònim.
En la primera pàgina de l’obra s’indicar
clarament el títol i el pseudònim i
lema del certamen.
Es presentaran 5 exemplars impresos
en format A4 a doble cara relligats
dins un sobre tancat . A l’interior
d’aquest, una altra plica amb el pseudònim
a la coberta i dintre s’ha de fer
constar el títol de l’obra presentada, el
nom i els cognoms del/de la autor/a,
adreça, telèfon, i correu electrònic i
fotocòpia del DNI.
· Admissió d’obres:
El termini per a la recepció de les
obres començarà l’1 de febrer de 2020
i finalitzarà el 27 de març de 2020 a la
Casa de Cultura de Felanitx, plaça de
sa Font de Santa Margalida núm.3,
07200 Felanitx. De dimarts a dissabte
de 18 a 21 h i els diumenges de 10 a 13h.
Les obres enviades per correu no
podran excedir de la data de 31 de
març de 2020, si la data és posterior
no seran acceptades.
· Dotació de l’obra premiada i selecció
de l’obra guanyadora:
L’import del premi és de 1.000 euros
per al guanyador i el patrocini i primera
edició de l’obra guanyadora, que
editarà i distribuirà ADIA EDICIONS,
dins la col·lecció Ossos de Sol.
El jurat estarà format per cinc persones
relacionades amb el món de la
creació i la literatura catalana. Una
persona responsable tècnica exercir
com a secretari del jurat que no tindr
vot. La composició del jurat es donar
a conèixer abans de la finalització de
la recepció d’obres del premi a fi de
no intercedir en la seva decisió i
afavorir la transparència del certamen.
Les decisions del Jurat seran inapel·lables
i, si es dóna el cas, el certamen
podrà ser declarat desert. La seva
decisió es farà pública de forma
solemne a la Casa de Cultura de
Felanitx a final del mes d’abril de 2020
coincidint amb la Setmana Literària
’20. El/la guanyador/a es compromet
a assistir a l’acte de lliurament del
premi.
· Retirada de les obres i acceptació
de les bases:
Les obres que no hagin estat seleccionades
i els corresponents dossiers
podran recollir-se a partir del 2 de
maig de 2020 al mateix lloc d‘entrega.
Caldrà presentar el resguard de lliurament
de l’obra.
El termini màxim per a la recollida ser
el 31 de juliol de 2020.
S’entén que la documentació no
retirada abans d’aquesta data queda
en propietat de l’Ajuntament, qui
posteriorment es compromet a
destruir-la.
El fet de presentar-se al V Certamen
de Poesia Miquel Bauçà suposa
l’acceptació d’aquestes bases i la
renúncia a tota reclamació legal. Les
qüestions no previstes en aquestes
bases es resoldran segons el criteri del
jurat. No s’acceptaran obres que no
s’ajustin a aquestes bases.