Ajuntament de Felanitx
CONCURS DE MICRORELATS:
Bases
L’Àrea de Joventut convoca un concurs de microrelats amb l’objectiu de
promoure la creativitat entre els més joves.
Format
Els microrelats poden tenir una extensió mínima de 5 línies i màxim de 10,
sense comptar el títol. Es poden presentar tant en català com en castellà, i
la temàtica és lliure ( han de ser aptes per a tots els públics ). Només
s’admetrà un microrelat per participant. S’han de presentar en lletra Arial
12 i en format jpg o png ( en cas de tenir problemes amb aquests formats
posau-vos en contacte amb nosaltres ).
Participants i categories:
Es podrà presentar qualsevol persona amb edats compreses a partir dels 10
anys.
S’estableixen 4 categories:
 Categoria A: de 10 a 14 anys
 Categoria B: de 15 a 17 anys
 Categoria C: de 18 a 25 anys.
 Categoria D: majors de 26 anys.
Requisits formals i procediments:
Les persones participants al concurs hauran d’enviar els microrelats a
l’adreça electrònica: joventut.ajfelanitx@gmail.com
A l’assumpte del correu hi ha de constar “ Concurs microrelats i categoria a
la qual es presenta ( A, B, C o D )“.
En el cos del missatge s’han de fer constar les dades personals que han
d’incloure: Nom i llinatges, data de naixement, DNI, adreça, població i
telèfon de contacte. S’ha d’adjuntar el microrelat en format imatge, es a dir
amb jpg o png.
En el cas dels menors d’edat, els pares hauran d’enviar una autorització per
poder-hi participar, en la qual consti nom i llinatges complet del
pare/mare/tutor/a i que autoritzi expressament el seu fill/a a participar en
aquest concurs.
Aquesta autorització ha d’anar dins el mateix correu electrònic que envieu
per facilitar el microrelat.
Termini de presentació:
El termini per enviar els microrelats és el divendres 17 d’abril a les 14h.
Premis:
Per a cada microrelat presentat els participants guanyaran:
 Categoria A i B: una sortida de les 9 a les 19h a un parc aquàtic
durant l’estiu de 2020. Aquest premi inclou: bus d’anada i tornada,
assegurança, monitoratge acompanyant i entrada al recinte.
 Categoria C: dues entrades a un parc aquàtic durant l’estiu de 2020.
 Categoria D: un detall com a agraïment per a la seva participació.

pots fer la inscripció a la següent adreça:
https://es.surveymonkey.com/r/DiadaSolidaria

Bases concurs microrelats

Autoria dels microrelats:
Els microrelats presentats al concurs seran obres originals i inèdites, no
premiades en altres concursos. Les persones autores dels microrelats són
responsables de l’autoria i originalitat de l’obra que presenten.
Els treballs presentats seran publicats al facebook de l’Àrea de Joventut i es
podran emprar per a diferents publicacions, sempre avisant amb anterioritat
als autors/es.
Acceptació de les bases:
Participar en aquest concurs implica acceptar-ne les bases, així com donar
el consentiment i autorització per a la difució dels microrelats presentats i el
nom de l’autor/a.