En compliment del disposat a l’article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies hàbils, el projecte d’activitat i d’obres de la pedrera de pedra de Santanyí (C’an Picó), E-RE 263 redactat per l’enginyer de mines Sr. Jaime Fernández Homar, ubicada a part de la parcel·la 200 del Polígon 31 de Felanitx, perquè les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades hi formulin les observacions que considerin pertinents.

20200713