Felanitx informa…

Anunci Contractació del subministre d’un vehicle La Junta de Govern Local del passat dia 9 de febrer de 2021 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques que regiran la contractació del subministrament d’un...
1 de 11