Contractació de la gestió de servei públic d’atenció a la primera infància a l’Escoleta EI Es Faralló de Portocolom(Termini : 02/03/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació dels nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern local en sessió de dia 16.02.16. Pressupost de licitació (aportació econòmica de l’Ajuntament). Preu a tant alçat:...

Contractació del servei de lloguer, manteniment i recaptació de màquines expenedores de tiquets d’estacionament de la zona regulada (O.R.A.) (Termini: 27/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 22.12.15. Pressupost màxim de licitació. Import net: 23.559,62 € anuals. Import total: 28.507,14 € anuals. Contracte adjudicat per la...

Contratación de servicios en el polideportivo municipal Guillem Timoner, piscinas cubiertas municipales, pistas de tenis y pádel y pistas polideportivas exteriores(Termini 26/01/2016, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de día 15.12.15. Precio a tanto alzado. Importe neto: 404.958,67 € anuales. Importe total: 490.000,00...