Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.04.17. Contracte adjudicat en sessió de dia 04.07.17. Número expedient: 186/2017 Tipus de...

Contractació del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració del mapa de renou, zonificació acústica del municipi i Pla Acústic d’Acció municipal (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.04.17. Contracte adjudicat en sessió de dia 04.07.17. Número expedient: 186/2017 Tipus de...