Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.04.17. Contracte adjudicat en sessió de dia 04.07.17. Número expedient: 186/2017 Tipus de...

Contractació del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració del mapa de renou, zonificació acústica del municipi i Pla Acústic d’Acció municipal (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 25.04.17. Contracte adjudicat en sessió de dia 04.07.17. Número expedient: 186/2017 Tipus de...

Contractació mixta de serveis i subministrament d’un vehicle per a la policia local mitjançant rènting (Termini: 26/07/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 06.06.17. Preu a un tant alçat. Import net: 1.017,00 € mensuals. Import total: 1.230,57 € mensuals....

Contractació del servei de control i prevenció de legionel·la en instal·lacions municipals de risc del municipi de Felanitx (Termini: 21/07/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Pels licitadors interessats, es comunica que el proper dilluns dia 17 de juliol, a les 08:30 hores, es durà a terme una visita a les instal·lacions objecte del contracte. El lloc de trobada serà l’edifici de la Brigada municipal, ubicat a la...