Contractació de les obres de reforma d’urbanització dels carrers Juevert i Vica i demolició d’habitatge unifamiliar (Termini: 11/07/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 30 de maig de 2017. Pressupost màxim de licitació. Import net: 215.864,76 €. Import total: 261.196,36 € Contracte adjudicat per la Junta...

Contractació del subministrament d’armaris compactes lliscants per l’equipament del nou arxiu municipal de l’Ajuntament de Felanitx (Termini: 09/06/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de condicions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 16.05.17. Pressupost de licitació per a un tant alçat. Import net: 48.760,33 €. Import total: 59.000,00 €...

Contractació de la concessió de l’explotació d’instal·lacions i serveis en el recinte del parc municipal de Sa Torre durant les festes de Sant Agustí 2017 (Termini: 12/05/2017, Tipus de procediment: Obert)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 11.04.17. Cànons mínims de les concessions per temporada, millorables a l’alça: – Núm. 1: 1.200 € – Núm. 2: 1.200 €...

Contractació del servei de publicitat institucional a mitjans electrònics i cobertura audiovisual d’actes institucionals (Tipus de procediment: Negociat sense publicitat)

Torna Informació: Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques: acord de la Junta de Govern Local en sessió de dia 31.01.17. Lot núm.1: servei per a la gestió de publicitat institucional a mitjans electrònics Lot núm....